Neue Bücher – demnächst

22. Juni: Berlin Geschichte russ., engl., holl., neue Auflagen – heute angekommen

NEU 29. Juni: Die Mara Biographie

2. Juli: Beruf König, neue Auflage

NEU Ende Juli: Berlin heute engl., ital., franz., span., holl.

NEU Kalender 2013

NEU Spuren der Geschichte (Gedenktafeln)

NEU Mitte August: Berlin heute poln., russ., 

NEU Friedrichstraße Berlin

NEU  Anfang September: Chemie in Berlin