Mur Berli?ski

Mur berli?ski dzieli? brutalnie Berlin przez 28 lat. Oddzieli? od siebie rodziny, odebra? ?ycie wielu osobom. Granica pomi?dzy Zachodem a Wschodem, pomi?dzy dwoma systemami, przebiega?a w czasie zimnej wojny przez ?rodek licznych ulic i domów. Trzem milionom osób uda?o si? uciec, jeszcze przed rozpocz?ciem budowy muru, z socjalistycznego NRD na wolny Zachód.

Landesarchiv Berlin i wydawnictwo Berlin Story pragn? przypomnie? ten dramatyczny czas i to gardz?ce ludzko?ci? dzie?o, które w latach 1961-1989 stanowi?o rzeczywisto?? Berlina.

Volker Viergutz , Landesarchiv Berlin (Hrsg.), Maja Dominika Padewska (Übersetzer)
Mur Berli?ski 1961 – 1989
Fotografie z zasobów Archiwum Pa?stwowego w Berlinie